Hàm DAY – MONTH – YEAR trong POWER BI

Chuyên mục: Hàm DAX về thời gian

1. Hàm DAY

+ Mục đích: Trả về ngày trong tháng, một số từ 1 đến 31.

+ Cú pháp: DAY (<date>)

+ Tham số: <date>: Ngày ở định dạng datetime hoặc dạng văn bản trình bày ngày tháng

+ Giá trị trả về: Một số nguyên cho biết ngày trong tháng

2. Hàm MONTH

+ Mục đích: Trả về tháng dưới dạng một số từ 1 (tháng 1) đến 12 (tháng 12)

+ Cú pháp : MONTH (<date>)

+Tham số: <dates>: Ngày ở định dạng datetime hoặc text

+ Giá trị trả về: Một số nguyên từ 1 đến 12

3. Hàm YEAR

+ Mục đích: Trả về năm của một ngày dưới dạng số nguyên có bốn chữ số trong phạm vi 1900 – 9999

+ Cú pháp: YEAR (<date>)

+ Tham số: <dates>: Ngày ở định dạng datetime hoặc text, chứa năm bạn muốn tìm

+ Giá trì trả về: Một số nguyên trong phạm vị 1900-9999

Để rõ hơn anh chị có thể xem video tại đây:

RELATED STORIES